Publications


  1. Ч. Эрдэнэбат, Дайзан төхөөрөмж: Програм хамгаалалтын электрон цоож. Улаанбаатар, Монгол: BCI, 2009, p. 117.
  2. М. Батсэргэлэн, О. Энхбат, Ч. Эрдэнэбат, “Монгол дахь цахим мэдээллийн аюулгүй байдал: эмзэг тал, эрсдэл бэрхшээл, шийдэх арга зам,” in Монголын Мэдээллийн Технологи 2013: Цахим засаглал, мэдээллийн технологи ЭШХ, 2013, pp. 69–73. [PDF]
  3. B. Sanjaa and E. Chuluun, “Malware Detection Using Linear SVM,” in The 8th International Forum on Strategic Technology (IFOST), 2013, pp. 136–138. [link]
  4. П. Мөнхцэцэг, Ч. Эрдэнэбат, “Үндэсний хайлтын системийн зохиомж болон хэрэгжүүлэлт,” in Мэдээлэл харилцааны технологи ба боловсрол ЭШБХ, 2014, pp. 22–25. [PDF]
  5. Б. Пүрэв-Очир, Ч. Эрдэнэбат, “Сигнатурт тулгуурласан сүлжээний халдлага илрүүлэх систем хөгжүүлэх нь,” in Монголын Мэдээллийн Технологи 2014: Эмбэдэд систем ба түүний хэрэглээ ЭШХ, 2014, pp. 141–144. [PDF]
  6. П. Мөнхцэцэг, Ч. Эрдэнэбат, “Түвшний нэвтрэлтэд суурилсан хайлтын системийн аалзны тоог сонгох нь,” in Монголын Мэдээллийн Технологи 2014: Эмбэдэд систем ба түүний хэрэглээ ЭШХ, 2014, pp. 216–220. [PDF]

No comments:

Post a Comment