Tuesday, November 18, 2014

CS205 Лаб 6: If стэйтмэнт болон илэрхийлэлтэй ажиллах нь

Зорилго:

 • If стэйтмэнт болон илэрхийлэлтэй ажиллаж сурах

Тайлбар:
 • Conditional нэртэй класс зохион байгуулах хэрэгтэй. If стэймент тааралдвал Conditional классын объект үүсгэн холбогдох өгөгдлийг нь хийнэ.
 • Operator гэх классыг зохион байгуулах ёстой. Уг класс нь унар болон бинар үйлдлүүдийг боловсруулах үед хэрэглэгдэнэ.
 • Expression классаас удамшиж үүссэн Unary, Binary гэсэн классуудыг зохион байгуулах хэрэгтэй.
 • Value классаас СharValue, IntValue, BoolValue, FloatValue гэсэн классуудыг удамшуулж үүсгэ.
 • if стэйтментийг боловсруулдаг if_statement() функцийг Parser класстаа бичиж өг.
 • Файлаа боловсруулж дууссаны дараа үүсгэгдсэн объектуудыг хэвлэдэг байх ёстой.
 • Ойлгомжгүй зүйл гарвал лабын явцад псевдо коодноос чөлөөтэй асуугаарай. 
 • Доор өгөгдсөн илэрхийлэлтэй ажилладаг псевдо кодын мөн чанарыг сайн ойлгож, асуултанд хариулахдаа бэлдээрэй. 
 • Хийж дуусгачихаад лабаа шалгуулах ба тэр үедээ багшаас асуусан асуултад төвөггүй хариулах хэрэгтэй. Өөрөө бичсэн оюутан бол асуудалгүй хариулах байх. Хариулж чадахгүй түг таг хийгээд байвал бусдаас хуулсан гэж үзнэ.

Псевдо код:

class Conditional extends Statement:
  # Expression test; Statement then_branch, else_branch
  # else_branch == null means "if... then"
  test
  then_branch
  else_branch
  function Conditional(t, tb, eb = None)
    this.test = t
    this.then_branch = tb
    if eb is None:
      this.else_branch = new Skip()
    else:
      this.else_branch = eb
  function to_string():
    # Гишүүдээр нь тайлбарласан хэвлэх функц

class Operator:
  val
  function Operator(s):
    this.val = s

class Binary extends Expression:
  function Binary(o, left, right):
    this.op = o
    this.term1 = left
    this.term2 = right
  function to_string():
    # Гишүүдээ хүнд ойлгомжтойгоор хэвлэх

class Unary extends Expression:
  function Unary(o, e):
    this.op = o
    this.term = e
  function to_string():
    ...

class BoolValue extends Value:
  boolean value
  function BoolValue (v = None):
    if v is None:
      this.value = False
    else:
      this.value = v
      this.undef = False

class CharValue extends Value:
  char value = ' '
  ...

class FloatValue extends Value:
  float value = 0.0
  ...

class Parser
  ...
  function statement():
    ...
    else if this.current_token is If:
      s = this.if_statement()
    ...

  function if_statement():
    this.current_token = this.lexer.next_token()
    this.match(Left_Paren)
    t = this.expression()
    this.match(Right_Paren)
    s = this.statement()
    if this.current_token is Else:
      this.current_token = this.lexer.next_token()
      return Conditional(t, s, this.statement())
    return Conditional(t, s)

  function expression():
    e = this.conjunction()
    while this.current_token is Or:
      op = Operator(this.current_token.value)
      term1 = e
      this.current_token = this.lexer.next_token()
      term2 = this.conjunction()
      e = Binary(op, term1, term2)
    return e

  function conjunction():
    e = this.equality()
    while this.current_token is And:
      op = Operator(this.current_token.value)
      this.current_token = this.lexer.next_token()
      term2 = this.equality()
      binary = Binary(op, e, term2)
      e = binary
    return e

  function equality():
    e = this.relation()
    while this.current_token is Equals|Not_Equals:
      op = Operator(this.current_token.value)
      this.current_token = this.lexer.next_token()
      term2 = this.relation()
      e = Binary(op, e, term2)
    return e

  function relation()
    e = this.addition()
    while this.current_token is Less|Less_Equal|Greater|Greater_Equal:
      op = Operator(this.current_token.value)
      this.current_token = this.lexer.next_token()
      term2 = this.addition()
      e = Binary(op, e, term2)
    return e
  
  function addition():
    e = this.term()
    while this.current_token is Plus|Minus:
      op = Operator(this.current_token.type)
      term2 = this.term()
      e = Binary(op, e, term2)
    return e

  function term():
    e = this.factor()
    while this.current_token is Multiply|Divide:
      op = Operator(this.current_token.value)
      term2 = this.factor()
      e = Binary(op, e, term2)
    return e

  function factor():
    if this.current_token is Not|Minus:
      op = Operator(this.current_token.value)
      term = this.primary()
      return Unary(op, term)
    else:
      return this.primary()

  function primary():
    e = None
    if this.current_token is Identifier:
      e = Variable(this.current_token.value)
    else if this.current_token is IntLiteral|BoolLiteral|FloatLiteral| CharLiteral:
      e = this.literal()
    else if this.current_token is Left_Paren:
      this.current_token = this.lexer.next_token()
      e = this.expression()
      this.match(Right_Paren)
    else if this.current_token is Int|Char|Float|Bool:
      op = Operator(this.current_token.value)
      this.match(Left_Paren)
      term = this.expression()
      this.match(Right_Paren)
      e = Unary(op, term)
    else:
      print "Sum Ting Wong"
      sys.exit()
    return e

  function literal():
    if this.current_token.type is Int:
      s = this.match(TokenType.INT_LITERAL)
      return IntValue(int(s))
    else if this.current_token.type is Char:
      s = this.match(TokenType.CHAR_LITERAL)
      return CharValues(s[0])
    else if this.current_token.type is True:
      s = this.match(TokenType.TRUE)
      return BoolValue(true)
    else if this.current_token.type is False:
      s = this.match(TokenType.FALSE)
      return BoolValue(false)
    else if this.current_token is Float:
      s = this.match(TokenType.FLOAT_LITERAL)
      return FloatValue(float(s))
    throw "Энд хүрэх ёсгүй байсан"

Боловсруулах файл:
void main()
{
  int cs205;
  cs205 = 2;
  if(x == true && y == false)
  {
    cs205 = cs205 + 1;
  }
  else
  {
    cs205 = cs205 * 2;
  }

}

Хугацаа:
 • XII долоо хоног
Багш: Ч. Эрдэнэбат
2014-11-18

No comments:

Post a Comment